Naturreservatet
Husebymaden
Teckningsorginal av Monica Ramström
Peka på kartan för info.
Husebymaden ligger söder om Huseby Bruk, vid sjön Åsnens norra del och har en yta av 85 ha.
Våtmarken är ett bra komplement i det värdefulla och fågelrika Åsnenområdet. De fåglar som främst gynnas är svanar, änder, doppingar och vadare.
För att underlätta för besökare och samtidigt minimera störningar för fåglarna finns strövstigar och observationstorn anlagda.
Maden är inte bara en betydelsefull fågelsjö utan även en viktig näringsfälla för det tillrinnande kväverika vattnet. Vattnet som kommer från närliggande åkrar och Helige Å rinner igenom maden mycket långsamt och näringen tillvaratas av växterna. Maden utgör på detta sätt en betydelsefull kvävefälla, som minskar övergödningen av Östersjön.Historia


Maden torrlades under senare delen av 1800-talet för att skapa god åkermark.
Torrläggningen genomfördes med ett omfattande dikessystem och skyddsvallar mot intilliggande Helige Å.
Från maden pumpades vattnet till ån med archimedesskruven som ligger vid åkanten, mittemot herrgården.
Skruven användes in på 1940-talet. Madområdet har inte brukats under de senaste decennierna.
Återskapandet av våtmarken


Återskapande har utförts genom att anlägga nya fördämningsvallar. Genom ett system av diken leds vattnet från
åkrarna och ån in till maden. På madens västra och södra del har skapats strandängar med ett för naturvården
värdefullt kreatursbete. Återskapandet av maden finansieras till lika delar av Världsnaturfonden WWF,
Alvesta kommun och Naturvårdsverket. Länsarbetsnämnden har bidragit med arbetslag för bl.a. röjningsarbeten,
uppsättning av stängsel och byggnation av fågeltorn.

I naturrum Kronberg som finns på Huseby Bruk kan besökare få ytterligare information om maden
och övrig natur i Kronobergs län.

Länkar för mer information om Husebymaden:
Kronobergs Ornitologiska Förening.
Länsstyrelsen i Kronoberg.

Några hållpunkter i projektet.
 • Projektgrupp bestående av Alvesta kommun, Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, Statens Fastighetsverk
  och Kronobergs Ornitologiska Förening bildades januari -94 .
 • Trädbeståndet utmed den gamla vallen, vid madens östra kant, avverkades helt hösten-95.
 • Markbearbetning för att möjliggöra ett attraktivt bete sker i olika steg under 1996.
  Under våren brändes hela maden och under hösten bearbetades den mycket kraftiga starrvegetationen
  utmed madens västra kant med fräsaggregat. Det frästa området har en yta av ca 20 ha och utgör gränszon
  mellan den fasta betesmarken och den blivande sjön.
 • Vattendomstolen meddelade dom angående "Reglering av Husebymaden" den 5 augusti 1996.
  Den blivande fågelsjöns vattenspegel blir ca 85 ha.
 • Byggnation av vall utmed östra stranden påbörjades tidigt under hösten -96 och var avklarade
  november samma år.
 • Kreatursbete startade sommaren -97.
 • Bildande av naturreservatet Husebymaden, mars -98.
 • Invigning av H.M. Konungen 29/4-98.

Per-Erik Larsson


Copyright © KOF 971120, Per-Stefan Hallberg


Tillbaka


Herrgården Archimedesskruven Betesmark Helige å Helige å Öppet vatten. 85 ha. Sjön Åsnen Skyddsvallar Den fridlysta eklunden. Utsiktstorn Strandängar Bilparkering och informationsplats. Bruksområdet Bilparkering och turistinformation Strandängar